Wij hebben als doel om jou een fantastische dag te bezorgen. De best mogelijke klantenservice en openheid over onze werkwijze hebben bij ons de hoogste prioriteit. Wij raden klanten aan om onze algemene voorwaarden door te lezen, zodat je achteraf nooit voor verrassingen komt te staan.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij International Ticketservice als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door International Ticketservice zijn aanvaard. Aan toezeggingen van medewerkers van International Ticketservice kunnen geen rechten worden ontleend, alleen dan wanneer die schriftelijk per e-mail door International Ticketservice zijn bevestigd.
2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door International Ticketservice schriftelijk en expliciet is aanvaard.
3. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Bij aankopen bij International Ticketservice zijn de regels omtrent de afkoelingsperiode niet van toepassing. De tickets zijn een tijdsgebonden product. Bestellingen zijn altijd definitief en kunnen door de klant niet worden geannuleerd.
4. International Ticketservice blijft aansprakelijk voor het gehele aankoopbedrag indien koper een order heeft geplaatst en betaald.

 

Artikel 2. Wederverkoop

International Ticketservice is een wederverkoper. De gehanteerde prijzen kunnen hoger of lager zijn dan de nominale waarde. Alle kosten zijn inbegrepen met uitzondering van de administratie- en servicekosten, betalingskosten en eventuele verzendkosten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een aanbod van International Ticketservice wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door International Ticketservice gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door International Ticketservice is ontvangen
2. Van aanvaarding van een aanbod van International Ticketservice door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan International Ticketservice.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat International Ticketservice de aanvaarding door de koper van een aanbod van International Ticketservice middels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. International Ticketservice heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet door koper worden geannuleerd.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen koper en International Ticketservice.
6. Tickets kunnen niet geruild worden nadat er door de koper een order is geplaatst. Alle orders zijn bindend.

Artikel 4. Prijzen

1. Bij de verkoop van tickets door International Ticketservice is sprake van wederverkoop. De door International Ticketservice gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door International Ticketservice gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de service- en administratiekosten, betalingskosten en eventuele verzendkosten.
2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
3. De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen.
4. Per boeking komen er eenmalige service- en administratiekosten bij van € 7,50 en eventuele verzendkosten van € 8,50 voor aangetekend een verzekerde verzending per order bij, ongeacht het aantal geboekte tickets. Portokosten worden niet belast aan kopers in Nederland. In overige landen betalen kopers € 25,- koerierskosten bovenop de transactiekosten.
5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en evenals (de samenstelling van) het product. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde vanwege de gebondenheid aan de executiedatum.

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van International Ticketservice te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is en International Ticketservice het recht heeft haar verplichtingen op te schorten. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van koper.
2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van International Ticketservice aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door International Ticketservice nader aan te geven wijze.
3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. International Ticketservice zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van International Ticketservice een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. International Ticketservice is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
5. International Ticketservice is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van International Ticketservice binnen is, ook indien betaling na verloop van die termijn alsnog heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. (Af)levering tickets

1. Indien tijdig is betaald streeft International Ticketservice ernaar om tickets binnen tien (10) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. International Ticketservice zal de tickets niet verzenden voordat zij de betaling heeft ontvangen. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden. Ook kan het voorkomen dat International Ticketservice de tickets veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst nog niet in huis heeft, waardoor levering verlaat wordt. Altijd zal ernaar gestreefd worden om de kaarten bijtijds te versturen zodat de klant naar het evenement kan. International Ticketservice is gerechtigd de tickets te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt. In enkele gevallen worden (elektronische) e-tickets verzonden per e-mail.
2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening van International Ticketservice. International Ticketservice is niet aansprakelijk indien de klant zijn/haar gegevens, in de ruimste zin van het woord, niet juist heeft doorgegeven. Ook als er wordt gevraagd om een hoteladres/verblijfsadres dienen deze gegevens correct aangeleverd te worden.
3. Tickets worden binnen Nederland bij niet verzending per e-mail aangetekend verzonden via PostNL. Aangetekende en verzekerde verzending geschiedt voor rekening en op risico van International Ticketservice. Bij niet geleverde zendingen door een fout van PostNL zal International Ticketservice het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits International Ticketservice geen vervangende tickets kan leveren. De klant dient minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement contact op te nemen met onze klantenservice.
4. Indien PostNL niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, kan de zending nog tweemaal worden aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Daarnaast is PostNL gerechtigd om het pakket bij de buren af te leveren of bij een PostNL locatie.
5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van International Ticketservice verzonden via PostNL of een soortgelijke dienst. Bij niet geleverde zendingen door een fout van PostNL zal International Ticketservice het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits International Ticketservice geen vervangende tickets kan leveren.
6. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door PostNL naar International Ticketservice wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan International Ticketservice te vergoeden. Koper is tevens gehouden eventuele verzendkosten voor het opnieuw verzenden van de tickets te voldoen.
7. International Ticketservice kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel of als e-tickets per email.
8. Als de tickets worden afgeleverd bij het hotel van de klant, dient de klant zijn/haar gegevens van de verblijfplaats/hotel naar ons te mailen. Hier wordt altijd om gevraagd door International Ticketservice. Indien de klant geen gegevens heeft doorgegeven is International Ticketservice niet aansprakelijk voor het leveren van de tickets.
9. Indien de klant zijn/haar tickets kwijt raakt, is International Ticketservice niet aansprakelijk. De klanten van International Ticketservice zijn zelf verantwoordelijk voor de tickets nadat deze zijn afgeleverd.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

1. De koper en/of de gebruiker van een door International Ticketservice geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
2. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door International Ticketservice geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal International Ticketservice niet aansprakelijk zijn. International Ticketservice is eveneens niet aansprakelijk als de organisatoren van een evenement vervolgens overgaan tot het annuleren van meerdere tickets aangekocht bij International Ticketservice.
3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. International Ticketservice zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
4. De door International Ticketservice aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet altijd aan bij de kwaliteitscategorieen van de organisator van het evenement. Tickets Nederland kan haar eigen categorie-indeling bepalen. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend. International Ticketservice behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
5. Koper en/of gebruiker van een door International Ticketservice geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op International Ticketservice rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.
6. Indien een evenement wordt verplaatst blijven de tickets geldig voor de nieuwe datum. Indien een evenement wordt verplaatst dient koper zich tot International Ticketservice te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij International Ticketservice retour te ontvangen. In uitzondering hierop zijn de de tickets voor alle voetbalcompetities. De data van alle voetbalwedstrijden veranderen regelmatig vanwege onder andere televisierechten. De informatie over verplaatsing van deze voetbalwedstrijden staat eveneens duidelijk vermeld op de productpagina. International Ticketservice is niet aansprakelijk voor verplaatste voetbalwedstrijden. Verplaatsing van deze voetbalwedstrijden is voor rekening en risico van de klant.
7. Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt of wordt verplaatst naar een nieuwe datum, dient koper zich binnen de aangegeven periode door International Ticketservice tot International Ticketservice te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij International Ticketservice retour te ontvangen. Berekende service- en administratiekosten, alsmede eventuele verzend,- en betalingskosten komen niet het geval van afgelasting of verplaatsing van een evenement niet voor restitutie in aanmerking. Indien de verplaatsing binnen veertien dagen na de oorspronkelijke datum van het concert of evenement plaatsvindt, heeft koper geen recht op restitutie.
8. De inhoud van de website van International Ticketservice is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen “links” kan koper jegens International Ticketservice geen rechten ontlenen.
9. De door International Ticketservice gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van International Ticketservice heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
10. International Ticketservice heeft het recht de koop te annuleren indien er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de groepskortingcode of enige andere code.
11. Eventuele aansprakelijkheid van International Ticketservice is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.
12. Het is mogelijk dat International Ticketservice concert-, evenement-, sport- of theatertickets voor de officiële verkoop in de verkoop plaatst. Dit heet de zogenaamde pre-sale. Deze pre-sale is altijd onder voorbehoud. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden ontleend.
13. In enkele gevallen leveren wij seizoenskaarten voor voetbalwedstrijden. In dit geval leveren wij persoonlijk voor de wedstrijd de seizoenskaarten af bij de klant. Na de wedstrijd worden de seizoenskaarten opgehaald door International Ticketservice. Het leveren van seizoenskaarten kan op geen enkele wijze als tekortkoming van International Ticketservice worden aangemerkt. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden geleend.
14. Privacy: De gegevens van de klanten worden in het beveiligde systeem van onze website bewaard. De gegevens van de klanten zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor International Ticketservice.
15. Bij faillissement van de organisator van het evenement is International Ticketservice niet aansprakelijk.
16. Om aanspraak te maken op onze Ticket Garantie dient de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de tickets contact op te nemen met International Ticketservice.
17. Om aanspraak te maken op eventuele restitutie dient de klant uiterlijk 5 dagen vóór het concert of evenement de klantenservice per e-mail te informeren in het geval de klant geen tickets heeft ontvangen. Indien er vervolgens geen passende oplossing gevonden kan worden, wordt het door de klant betaalde bedrag aan de klant geretourneerd.
18. Indien er ticketnummer(s) en/of namen van gekochte tickets bij International Ticketservice worden doorgegeven aan derden en/of organisatoren en ten gevolge daarvan de gekochte tickets worden geannuleerd is International Ticketservice niet aansprakelijk. Er zal geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of enige andere schadevergoeding zijn.
19. De koper gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gebruikt om de desbetreffende tickets in te kopen bij de officiële aanbieder op de koper zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De koper geeft opdracht aan International Ticketservice om tickets in te kopen voor het bestelde evenement. De klant gaat ermee akkoord dat de gegevens van de klant eveneens kunnen worden gebruikt voor toekomstige aankopen voor concerten en evenementen.
20. De koper dient ten allen tijde bereikbaar te zijn via email. International Ticketservice is gerechtigd nieuwe e-tickets per email te sturen.

Artikel 8. Klachten

1. Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over onze producten en of dienstverlening. Wij willen je graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. Je kunt een e-mail sturen naar info@internationalticketservice.com. Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je van ons een bevestiging. Wij zullen jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.
2. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kan je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke is te benaderen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9. Overmacht

1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
2. Een beroep op overmacht staat International Ticketservice open indien de tekortkoming van International Ticketservice een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan International Ticketservice door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
3. Eventuele aansprakelijkheid van International Ticketservice is beperkt tot het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 10. Gegevens van en over International Ticketservice

1. International Ticketservice is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor uitverkochte en populaire evenementen.
2. International Ticketservice is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
3. Gegevens:
Handelsnaam: International Ticketservice – www.internationalticketservice.com
Statutaire naam: Events International B.V.
KvK-nr.: 56839634
BTW-nr.: NL852326129B01
4. International Ticketservice is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. Wij wijzen je erop dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan je de toegang tot het evenement worden geweigerd. Koper dient zich te richten op International Ticketservice. International Ticketservice zal het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits er een getekende verklaring van de organisator getoond wordt dat de klant(en) van International Ticketservice niet binnen zijn gekomen door geannuleerde kaarten. Om tot vergoeding over te gaan dient de klant binnen 5 werkdagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan International Ticketservice te verstrekken.

Artikel 11. Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijk karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Haag kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen International Ticketservice en de koper, tenzij International Ticketservice er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 13. Slotbepalingen

Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijzen wij naar de pagina “Veel gestelde vragen” op deze website.

Top

Login


Create an account
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot your password?